ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ           


   ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਕੇ (ਮਈ 2012) 

    ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ  ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ  ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

   ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ  ਦੇ  ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

   ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਲ 

More

Most Trending