Smiley face
Showing posts with label ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ. Show all posts
Showing posts with label ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ. Show all posts
ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ
ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋ ਮੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਕਿਹਨਾ ਚਾਹਾਗਾ |
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਵ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ | ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਮੈ ਸਮਝਦਾ ਹ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ | ਅਸੈਬਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਸਮੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਿਆਖ੍ਯਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਾਤੀ ਤੋ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਨੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ   ਨੂ ਪੂਰੀ ਤਾਰਾ ਉਖਾੜ ਸੁਟਣਾ ਹੈ | ਏਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂ ਆਪਣੇ ਹਥਾ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ | ਏਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਮੀਰਾ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਚ ਹੈ | ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾ ਨੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਜ ਨੂ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂ ਆਪਣੇ ਹਥਾ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ | ਪਰ ਏਸ ਲਈ ਸਾਨੂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੁਓਟੀ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਗੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ :-
੧. ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿਮੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਸਿਆ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
੨. ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂ ਕਿਥੋ ਕੁ ਤਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?
੩. ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਉਸ ਤੇ ਕਿਥੋ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਕ੍ਯੋਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਅਮੀਰਾ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂ ਫਾਹੁਣ ਦਾ ਏਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਏਸ ਲਈ ਏਸ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਰਖਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਸੂਬਾਈ ਸਵਰਾਜ ਜਾ ਸੂਬਾਈ ਜੁਲਮ ?
ਜਿਸ ਤਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂ ਸਾਰਿਆ ਤਾਕਤਾ ਦਿਤੀਆ ਜਾ ਰਹਿਆ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਸਵਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੁਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂ ਸਾੜਿਆ ਹਾਲਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ | ਭਾਵੇ ਅਸੀਂ ਮਨਦੇ ਹਾ ਕੀ ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀ, ਪਰ ਏਕ ਕਦਮ ਅਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਹੈ | ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝੋਤਾ ਏਸ ਤੋ ਵਧ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀ | ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਾਤਾਵ ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਥਾ ਨਹੀ ਹੈ |

ਚਲਦਾ ------
ਮਾਧਿਅਮ :ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ?


ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਇਸ  ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ  ਜਿਹਾ  ਹੈ , ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ  ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਜਿਥੋ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾ ਮਜਦੂਰਾਂ  , ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ  ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾ ਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਜੂਲੇ ਤੋ ਬਿਨਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ  ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀ | ਇਸ  ਲਈ ਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ  ਲੀਡਰ ਮੁਕੰਮਲ  ਇਨਕਲਾਬ  ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਰ੍ਮੇਦਰਾ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ |
ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾ  ਨੂੰ  ਸਮਝ  ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਓਹਨਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ  ਵੀ ਸਖਤ ਆ  ਰਿਹਾ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਨੂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਅਕਲ  ਚਕਰਾ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਓਹ  ਨਿਰਾਸ਼  ਨਾਂ  ਹੋ ਬੈਠਣ | ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ  ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ  ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |


ਚਲਦਾ -----

ਮਾਧਿਅਮ :ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ


ਲੋਕਾ ਨੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਕੁ ਜਿਮੀਦਾਰਾ ਨੂੰ  ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਂਤੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ | ਓਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਰੁਰ ਹੋਯਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲੈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੀਓਮਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਓਸ ਸਮੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦੀਓਮਾ ਵਿਚ ਜਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੂਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ | ਏਸ ਦਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕੀ ਓਹ ਦੀਓਮਾ ਨੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਏਕ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ |ਇਸ  ਤਰਾ 1917 ਤੋ ਬਾਅਦ  ਜਦ  ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ  ਤਾ ਲੈਨਿਨ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਏਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਨ | ਪਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਅਮਨ, ਅਮਨ ਤੇ ਫੇਰ ਅਮਨ , ਕਿਸੇ  ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ | ਇਥੋ ਤਕ ਕੀ ਜੇ ਸਾਨੂ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿਸੇ ਜਰਮਨ ਜੰਗ ਬਜਾ ਨੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਅਗੁਆ ਨੇ ਵੀ ਓਹਨਾ ਦੀ ਇਸ  ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਹਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਹ ਦਿਤਾ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ ਵਕਤ ਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਮ ਲੜਾਈ ਤੋ ਲਾਮ੍ਬ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ |

ਜਿਸ ਗਲ ਨੂ ਮੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ | ਓਹ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝੋਤਾ ਵੀ ਏਕ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਸਿਆਸੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਕ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਤੋ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕੌਮ  ਨੂੰ  ਥੋਹੜੀ ਦੇਰ ਲੈ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਗਾਹ ਜੰਗ ਲੈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਯਾਰ ਹੋ ਸਕਣ |
ਪਰ ਏਸ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਚੀਜ ਨੂ ਸਾਨੂ ਭੁਲਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲੈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਏਕ ਅਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਓਹ ਏਕ ਅਨਾ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਦ੍ਰ ਆਨਿਆ ਲੈ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੇੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਰਮ ਦਲੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋ ਸਾਨੂ ਨਫਰਤ ਹੈ, ਓਹ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਓਹਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ | ਓਹ ਏਕ 
ਆਨੇ ਲੈ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ ਲੈ ਓਹਨਾ ਨੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ

ਚਲਦਾ 

ਮਾਧਿਅਮ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ 

(ਫਾਂਸੀ  ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਚੜਨ ਤਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ , ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਹਾਲਤਾ ਦਾ ਡੂੰਗਾ ਅਧਿਐਨ   ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ : ਵਕਤ ਵਕਤ  ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਖੁਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ  ਕਰਦੇ ਸਾਥੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ  ਕਰਦੇ ਰਹੇ | ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ੨ ਫ਼ਰਵਰੀ ੧੯੩੧ ਨੂ ਫਾਸੀ ਤੋ 6 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ  ਦੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ   ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਿਵੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ | ਲਓ ਵਿਚਾਰੋ )
ਪਿਆਰੇ  ਸਾਥੀਓ,
ਏਸ ਸਮੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਾਲਤਾ ਵਿਚੋ ਲੰਘ  ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਖਤ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਬਾਦ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕੀ ਓਹ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ  ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ  | ਇਹ ਗਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ | ਇਹ ਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝੋਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ |
ਸਮਝੋਤਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਝੋਤਾ ਕਿਓ ਅਜਿਹੀ ਨਫਰਤ ਜਾ ਨਿੰਦਾਂਜੋਗ ਚੀਜ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ | ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗ੍ਰਾਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ | ਜੋ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖੜੀ  ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਮਧਕਾਲ ਵਿਚ ਏਸ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ  ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂ ਇੱਕ  ਮੁਠ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਏਨਾ ਜੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆ ਤਾਕਤਾ ਓਹਨਾ ਦੀ ਏਸ ਹਮਲੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਨ | ਏਸ ਤਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ  ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਗਲ ਰੂਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋ ਚੰਗੀ ਤਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
੧੯੦੫ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਤਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾ ਨੂ ਢੇਰ ਸਾਰਿਆ ਉਮੀਦਾ ਸਨ | ਲੈਨਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਦੇਸ਼ ਤੋ ਵਾਪਸ ਏ ਸਨ | ਜਿਥੇ  ਓਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌੜ  ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ |


ਚਲਦਾ ------------


ਮਾਧਿਅਮ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ 

 ਸਭ  ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ  ਮੇਰੇ  ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ , ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ  ਉਠਨ ਸਾਰ ਜਦੋਂ  TV ਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ  ਉਪਰ  ਇਹ  ਖਬਰ  ਚਲ  ਰਹੀ  ਸੀ  ਕੀ  ਤੇਲ , ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ  ਵਿਚ  ਵਾਧਾ  ਹੋ  ਰਿਹਾ  ਹੈ , ਮਿਨਿਸਟਰ  ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ  ਤੇਲ  2-3 ਰੁਪੇ  ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪੇ  ,  ਮਿਨਿਸਟਰ  ਸਾਹਬ  50 ਰੁਪੇ ਦੀ ਗੱਲ  ਸਿਰਫ ਏਸ ਤਰਾਂ ਕਹਿ  ਰਹੇ  ਸੀ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕੋਈ 10-15 ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਡੋਤਰੀ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ  ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਰੁਪੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜੋ  ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ , 50 ਰੁਪੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ  ਵਿਚਾਰਾ ਓਹ ਆਦਮੀ ਹੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ  ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ , 50 ਰੁਪੇ  ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ , ਉਸ ਨੂੰ  ਪੁਛੋ  ਜੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ  ਵਿਚ  ਹਥ  ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ  ਨੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਸ ਦਾ ਇਹ  ਕਬਾੜ 50 ਰੁਪੇ ਦਾ ਵਿਕੁ  ਕੇ ਨਹੀ , ਓਸ ਨੂੰ  ਪੁਛੋ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ  ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ  ਸਟਾਲ ਤੇ  ਚਾਹ ਪਿਓੰਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਕ੍ਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  ਪੁਛੋ  ਜੋ  ਪੂਰਾ  ਦਿਨ  ਐਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦਾ  ਤੇ  ਫਿਰ  ਕਿਤੇ ਜਾ  ਕੇ ਇਹ  50 ਰੁਪੇ  ਨਸੀਬ  ਹੁੰਦੇ ਨੇ , ਔਰ  ਓਹ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ  ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸੋਣਾ ਪਵੇਗਾ,

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ  ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ  ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਕ  ਪਾਰਟੀ  ਦਾ  ਨੇਤਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ  ਲੋਕ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੇ , ਜੋ ਕਿ  ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਓਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ  ਹੈ , ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ  ਇਹ  ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਲੀਕ ਖਿਚੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀ , ਓਦੋਂ ਤੱਕ ,ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ,ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ,ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ,ਸਾਡੇ ਜਿਲੇ ਦਾ , ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ  ਵਿਕਾਸ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ , ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ , ਏਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ  ਉਪਰ ਉਠੋ ਤੇ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ |
ਸੱਚਾ ਚੁਣੋ ਅਛਾ ਚੁਣੋ |


ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ   

  1. ਸਚਾ ਆਗੂ ਓਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਰਾ ਆਪਣੀਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੋਕਾ ਦੀਆ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ |

  2 ਕਵਾਰਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵੇ ਰਸਤੇ ਤੋ ਮੁੜਦਾ ਹੈ.

  3. ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ  ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨੂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ |

  4. ਸਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝੂਠ ਘੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |

  5. ਬਚਪਨ ਏਸ ਲੈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਯੋਂਕੀ ਏਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ |

  6. ਜਾਲਮ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

  7. ਆਕੜ ਕੇ ਨਚਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਸੇ ਨਾਲ ਗਾਯਾ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ |

  8. ਭੀੜ ਕੋਲ ਸੋਚ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਤਾ ਤਾੜੀਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹਨ ਜਾ ਪਥਰ |

  9. ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਸ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ , ਜਿਨਾ ਨਾਲ ਓਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ |

  10. ਜਿਹਰੇ ਬਚਿਆ ਦਾ ਮਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਬਚਪਨ ਉਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |


  ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ 
  ਸਭ  ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ  ਭਰੀ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
  ਉਪਰ ਰੋਟੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾ ਤੇ ਵੀਰ ਸੋਚਾ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ  ਸਾਰਿਆ ਨੂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਤਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਰੂਰਤ  ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂ ਤਾ ਸਭ  ਕੁਝ  ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਏਨਾ ਤਿੰਨਾ  ਨੂੰ  ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ.|

  ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈ ਇਥੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ  ਇੱਕ  ਪਾਸਾ ਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਪੀ ਤਵੇ ਦੇ ਉਤੇ 1947 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਤਿਆਰ  ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂ ਵੀ ਕੇ ਨਹੀ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ  ਪਾਸਾ ਜਲਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ  ਨੇ ਕਿਓਂਕਿ  ਜਦੋ ਇੱਕ  ਪਾਸੇ ਨੂੰ  ਜਿਆਦਾ  ਸੇਕ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ  ਦੀ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ,ਇਸ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ  ਹੈ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨੂ ਪਲਟ ਲੈਣਾ ਸੀ , ਹੁਣ ਦੇਖਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਿਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾ ਹੁਣ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ .

  ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਅਜੇ  ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਮਝ ਜਾਵੋ, ਕਿਓਂਕਿ  ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਕਨੀ ਨਹੀ, ਅਜੇ  ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ  ਨਹੀ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਤਰਾ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ ਗੇ , ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੁਹਡਾ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੋ ਗੇ .......................
  ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ 

  More

  Most Trending